Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:


Op al onze verkopen en services zijn de algemene verkoopsvoorwaarden, hieronder opgelijst, van toepassing.


ALGEMENE VOORWAARDEN LETTANIE BV


Art. 1 Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, handelingen, diensten en overeenkomsten met de BV Lettanie, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Walemstraat 77 en ondernemingsnummer 0695.498.413 (hierna Lettanie). Elke klant en opdrachtgever (hierna: klant) verklaart deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.


1.2 Deze voorwaarden prevaleren altijd t.o.v. van alle andere (afwijkende) voorwaarden, ook indien daar door de klant in tijd eerder en/of later naar is verwezen en ook indien deze bedingen dat zij alleen geldig haar tenzij na uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en schriftelijke acceptatie door Lettanie.  Belgisch recht is van toepassing.


Art. 2: Orderbevestiging


2.1 Behoudens andere bepaling is elke offerte en/of aanbod door Lettanie geheel vrijblijvend. De overeenkomst komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging door Lettanie. Begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. De uitvoering geschiedt aan de algemene voorwaarden in de offerte en de facturen opgenomen, met uitsluiting van elke eigen voorwaarden van de klant.


2.2 Annulering door de klant is slechts mogelijk mits dit per aangetekende brief gebeurt uiterlijk binnen 3 werkdagen na de plaatsing van de bestelling en mits betaling van de gemaakte kosten en de gederfde winst die forfaitair en onherleidbaar zijn begroot op 50,00%¨van de hoofdsom. Deze vergoeding is verschuldigd zonder dat Lettanie  haar schade dient te bewijzen . Als de gemaakte kosten en de gederfde winst 50,00% van de hoofdsom overtreffen heeft Lettanie recht op integrale schadeloosstelling conform art 1794 Burgerlijk Wetboek.


2.3 Wijzigingen door de klant na het aangaan van de overeenkomst geven aanleiding tot een meerprijs in hoofde van de klant. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.


2.4 Lettanie heeft steeds het recht om te kiezen voor gedwongen uitvoering van de overeenkomst of ontbinding met schadevergoeding. Wanneer Lettanie kiest voor ontbinding met schadevergoeding heeft Lettanie recht op vergoeding conform art. 2.2.


Art.3 Prijs


3.1 Lettanie heeft het recht de (afgesproken) prijs aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (bv: materialen, lonen, energie,…). Lettanie heeft ook het recht de prijs aan te passen aan redelijkerwijze onvoorziene omstandigheden (bv: foute informatie door de klant, slechte bereikbaarheid, weer…). In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden (plus 15 minuten) worden aangerekend bovenop de (afgesproken) prijs.


3.2 De prijs is behoudens andersluidende vermelding exclusief taksen, BTW, levering, vervoer, verplaatsing -en verzekeringskosten.


Art.4 Leverings –en uitvoering


4.1 Lettanie wijdt zich als een goed huisvader aan haar opdracht. Alle verbintenissen van Lettanie zijn inspanningsverbintenissen.


4.2 De leverings –en uitvoeringstermijnen gelden enkel ter inlichting en zijn derhalve niet bindend tenzij anders uitdrukkelijk (schriftelijk) overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding tenzij blijkt dat deze termijnen van essentieel belang waren voor de klant en dit zo aan Lettanie schriftelijk is meegedeeld.


4.3 Indien partijen schriftelijk een uitvoeringstermijn zijn overeengekomen is Lettanie steeds gerechtigd de werken op te schorsen t.g.v. de weersomstandigheden en/of andere onvoorziene omstandigheden onafhankelijk haar wil. In dat geval zal Lettanie de klant hiervan binnen 14 dagen na het voorval verwittigen en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.


4.4 Indien de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of haar aangestelden of door derden die in opdracht van de klant  werken of handelen (bv. Andere aannemers) is de klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50,00 EUR per dag. De uitvoeringstermijn wordt dan evenredig verlengd en Lettanie bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten zonder recht op enige vergoeding wegens vertraging door Lettanie.


4.5 Indien de klant de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, wordt een bewaarloon van 100,00 EUR per dag aangerekend.


Art.5 controle


5.1 De klant is verplicht de goederen onmiddellijk bij levering in ontvangst te nemen en grondig na te zien. Klachten wegens uitwendige beschadiging der geleverde goederen of wegens niet-conformiteit moeten onmiddellijk bij de levering mondeling worden meegedeeld en per aangetekende brief binnen 24 uur worden bevestigd aan Lettanie. Zoniet zijn de goederen onweerlegbaar aanvaard door de klant.


5.3 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed haar opgespoord en binnen 5 dagen na de ontdekking ervan aangetekend worden meegedeeld aan Lettanie en dit ten laatste 6 maanden na de levering ervan. Zoniet worden de goederen onweerlegbaar geacht aanvaard te zijn.


5.4  Lettanie heeft het recht om over te gaan tot herstelling van de gebrekkige goederen. Indien herstelling onmogelijk is dan heeft Lettanie het recht om de goederen te vervangen. Lettanie heeft ook het recht om de klant geldelijk te vergoeden. De keuze tussen deze drie mogelijkheden ligt uitsluitend bij Lettanie. Een eventuele vergoeding verschuldigd door Lettanie kan nooit de prijs van de goederen overschrijden.


5.5 Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van haar verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst.


Art. 6 Eigendomsoverdracht en levering


6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Lettanie tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.


6.2 Levering geschiedt op risico van de klant, die zich moet verzekeren tegen schadegevallen. Indien de goederen door Lettanie worden geleverd moet de klant ervoor zorgen dat de goederen bij aankomst direct kunnen worden geleverd op de werf en veilig kunnen worden gestockeerd.


7.Risico en aansprakelijkheid


7.1 Lettanie is enkel aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit haar eigen opzettelijke en zware fout, met uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor alle andere fouten. In geen geval is Lettanie aansprakelijk voor overmacht en/of andere onvoorziene omstandigheden.


7.2 Lettanie heeft het recht om de werkzaamheden door een derde en door haar personeel en aangestelden te laten uitvoeren. Lettanie is niet aansprakelijk voor het opzet en de fouten -met inbegrip van de zware fouten - van haar uitvoeringsagenten en aangestelden.


7.3 Lettanie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de grondstoffen, materialen en producten, voor gebreken aangebracht na de oplevering en schade die is veroorzaakt door stormschade en/of de weersomstandigheden. De klant is verplicht Lettanie te vrijwaren voor elke vordering van derden wegens foutloze burenhinder.


7.4 Mededelingen door of namens Lettanie betreffende de kwaliteit, samenstelling, gebruik en/of eigenschappen van de door haar geleverde producten en/of diensten en/of adviezen worden gegeven naar beste weten van Lettanie, op grond van ervaring in de praktijk, doch zonder enige garantie en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van Lettanie voor welke daaruit voortvloeiende schade dan ook, met inbegrip van door derden geleden schade.


7.5 In elk geval is de aansprakelijkheid van Lettanie beperkt tot het bedrag waartoe zij en haar aangestelden zijn verzekerd en de aansprakelijkheid is beperkt tot de voorzienbare schade met uitsluiting van de onvoorzienbare schade.


Art. 8 Betaling en geschillen


8.1 De prijs is contant of per overschrijving op het rekeningnummer BE06751209198122 op de maatschappelijke zetel van Lettanie  ten laatste 15 dagen na factuurdatum.   Bij niet of laattijdige betaling wordt de factuur van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met verwijlintresten aan 1,00% per maand evenals met een verhogingsbeding van 10,00% op de hoofdsom incl. BTW met een minimum van 40,00 EUR. Onverminderd art. 5 moet de factuur worden geprotesteerd binnen 14 dagen bij gebrek waaraan de factuur is aanvaard.


8.2 Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van de afdeling Mechelen en de Vrederechter van Mechelen bevoegd.